wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

Görsel Sanatlar�n Sorunlar� *
Hasip Pekta�,1990

- Ülkemizdeki kültür ve sanat ortam�n� genel olarak nas�l degerlendiriyorsunuz?

- Ülkemizin kültür ve sanat ortam�n�n iyiye ya da kötüye gitmesi ekonomik ve toplumsal geli�melere bagl�d�r. Bir ülkenin geli�mi�lik düzeyi, o ülkedeki insanlar�n ya�ama düzeyi ile ilgilidir. Teknolojiden ne ölçüde yararlan�yorlar, geçim düzeyleri, okur - yazar oran�, tiyatro, sinema, galeri say�s�, okunan kitap derginin ki�i ba��na yogunlugu ve daha birçok ölçütle belirleniyor geli�mi�lik. Bu ölçütlere bakt�gm�zda pek de iç aç�c� bir sonuç göremeyiz. Buna bagl� olarak kültür ve sanat�m�z da çok iyidir diyemeyiz. Bir yanda ekonomik yönden güçlü fakat sanata al�n�p sat�lan bir meta gibi bakan kesim, diger yanda sanat�n ve kendi sanat�n�n sorunlar�yla ugra�an ve hiçbir destegi olmayan sanatç� kesimi. Sanat, hala sanatç�n�n kendi olanaklar� ile üretiliyorsa, bu sanat�m�z�n nerede oldugunu en güzel �ekilde

Bir yanda, önce teknolojik yönden, ekonomik yönden geli�elim sonra sanata nas�l olsa s�ra gelir dü�üncesindeki yöneticiler, diger yanda, b�rak�n sanattan kültürel geli�melerden haberdar olmay� karn�n� doyurma derdine dü�mü� büyük kitle. Ki�i ba��na gelirin azald�g�, i�sizligin artt�g�, gelir dag�l�m�n�n bozuldugu bir ülkede elbette insanlar öncelikle vazgeçilmez giderlerini kar��lad�ktan sonra kültür ve sanat tüketimine para ay�rabilirler. B�rakal�m insanlar�, kültürden sorumlu bakanl�g�m�z için kültür ve sanata ne kadar para ayr�lmaktad�r ona bakal�m. Gösteri Sanat Dergisi’nin Temmuz 1986 say�s�ndaki bilgilere göre; 1977 y�l�nda Kültür Bakanl�g�’na ayr�lan ödenek 900 milyon T.L. iken Diyanet ��leri Ba�kanl�g� bütçesi 1 milyar 427 milyon T.L. oldugu görülüyor. Bu çeli�ki devletin kültür ve sanat sorunlar�na yakla �

- Yürütülen sanatsal politika nas�ld�r?

- Eger bir sporcuya gösterilen ilgi bir sanatç�ya da gösterilse, üniversitelerde önceden konulmu� kurallar� bozarak yarat�c� çabalar�n� ortaya koyan örenciye sahip ç�k�l�rsa, ona iyi bir ara�t�rma ve tart��ma ortam� yarat�l�rsa, gazete ve dergilerde yeteri kadar kültür ve sanata yer verilirse, sanatç�lara ayr�lan sayfalar subjektif degerlendirmelerle belirlenmezse, milli kültürümüzü ve sanat�m�z� tan�tma ad� alt�nda yap�lan uluslararas� etkinliklere, turistik tan�t�mlara, folklor gösterilerine, plastik sanatlar�m�z�n tan�t�m� da kat�l�rsa, hele bir de Modern Sanatlar Müzesi kurulursa, art�k �u güzel sanatlarla ilgili jürilerde resimle amatörce ilgilenen devlet memurlar�n�n ya da kurum amirlerinin yerine konunun uzman� ki�iler bulunursa ve bu jürilerde subjektif degerlendirmelerden kaç�n�l�rsa sanat politikam�za diyecek yoktur.

- Görsel sanatlar�n en temel sorunlar� nelerdir?

- Görsel sanatlar bünyesinde plastik sanatlara bakt�g�m�zda çagda� sözcügünü agz�m�zdan dü�ürmeyip bir türlü o sözcügün geregini yerine getiremedigimizi görüyorum. Baz� sanatç�lar�n bir çizgide inatla çabalar�n� sürdürmelerine kar��n özgün bir dile ula��ld�g� söylenemez. Uluslararas� sanat ortam�nda yerimizi alamam�� olmam�z bu dilden yoksun bir �ekilde ya Avrupa özentisi içinde ya da kabul görmü� tarzlar�n pe�inde ko�mam�zd�r. Çevremiz yenilik yanl�s� olmayabilir, hatta alay edip hor görebilir ama sanatç� olarak bize dü�en görev, özgün bir dil için çaba göstermek, ara�t�rmak, incelemektir. Sanat egitimi veren okullar�m�zdan, en ya�l� sanatç�m�za kadar yenilige aç�k olmal�y�z. Çagda�l�k iyi bir ara�t�rma, güçlü bir yorumla - fakat iyi bir temele oturtulmu� yorumla -

- Çagda� bir toplum olman�n ya da olabilmenin ko�ullar� aras�nda sanata özel bir ilgi, destek göstermek gerekli mi?

- Bir an için tüm geli�melerin tamamland�g�, insanlar�n her türlü maddi olanaklarla donat�ld�g�n� dü�ünelim. Bu yeni yap�ya uyumu ne saglayacak, yepyeni istekleri kim verecek? Bu yeni dünyada gittikçe yaln�zla�an insan� kim ayakta tutacak? Ula��m, ileti�im güçleniyor ama sagl�kl� yakla��mlar getirilmedigi sürece yoz degerlerin yayg�nla�mas� artacakt�r. �nsanlara ne sunarsan�z onu kabullenir. Hele bizim toplumumuzda kar�� tepki gösterme de az oldugundan örnegin sanat�n tüm yozlugu kabul görmektedir. Durum böyle olunca elbette sanata ilgi gerekmektedir. �lgi tek yönlü degil, çok yönlü olmal�d�r. Sanatsal etkinlikler toplumun tüm kesimine yay�lmal�, kat�l�m�na aç�k olmal�d�r. Toplum da sanata yönelmelidir.

- Güzel sanatlar�n tümünde temel estetik sorunlar�n ayn� oldugu söylenebilir mi?

- Estetigin tan�m�na bakt�g�m�zda “his, duygu, duyguya seslenen her �ey, insan�n duygusal yönüne deginen, seslenen her �ey” olarak görürüz. Tüm insanlarda yaratma i�i, bir an’la, bir duygulanma an�yla ba�lar. Hepsinde ya�am�n, ya�an�lan çevrenin izleri bulunur. Sanat bir seçme i�idir. Bu seçim, düzenli, uyumlu ise kal�c� izler b�rak�r. Yarat�lan �ey estetik haz veriyorsa, estetik degerler ta��yor demektir.

- Bu estetigin olanaklar� içinde sanatç�n�n genel tavr� ortakl�klar ta��r m�?

- Çag�m�z�n beklentileri diger çaglardan farkl�d�r ve ku�kusuz sanattan beklentilerimiz de farkl�la�m��t�r. Ortaçagda, Rönesans’ta ya da geçen yüzy�llarda sanat ve sanatç�dan farkl� i�levler beklenmi�tir. Ancak günümüzde de ba�ka kavramlar ve anlamlar kullanarak benzer i�levleri sanat ve sanatç�dan beklememiz mümkün degildir. Ressam ve heykeltra�lar�, ayd�n olanlar ve olmayanlar diye ay�rmak burada garip kar��lanabilir. Ne var ki, bu gün oturup resmini yapmak, heykelini yontmak, seramigini f�r�nlamak “ayd�n” sanatç� olman�n, ”çagda�” say�labilmenin yeterli kan�t� degildir. Sorumlu ve bilinçli sanatç� say�lman�n s�n�rlar�, çagda� kültür sorunlar�n�n iyiden iyiye geni�ledigi, birbirinin içine geçtigi günümüz dünyas�nda atölye duvarlar�n� çoktan a�m��t�r.

- Ülkemizde sanat�n tüm birim ve kurumlar� ile geli�mesi için önerileriniz nelerdir?

- Hükümetler, kültür politikalar�nda tarafs�z, özendirici olmal�. Buyurucu, önerici, sanata yön verici tutum ve davran��larda bulunmamal�. Özgür yarat�c�l�g� desteklemeli. Sanatç� ku�aklar aras�nda estetik ileti�imi güçlendirmeli, sanat müzeciligini, çagda� ve evrensel düzeylere götürecek önlemler almal�d�r. Resmi ve özel kurulu�lar, sanat�m�z�n tan�t�lmas�n�, yayg�nla�t�r�lmas�n�, yar��malar ve ödüllü sergilerle özendirmeli, desteklemelidir. Gerçek resim zevkini kitlelere yayabilecek, ilkokul, ortaokul, lise resim ögretmenleri daha iyi yeti�tirilmeli ve onlar da sorumluluklar�n� bilmelidir. Toplumu bu konuda egitmede büyük olanaklara sahip televizyon, üzerine dü�eni yapmal�d�r. Gazeteler, dergiler, kültür ag�rl�kl� kampanyalar ba�latmal�d�r. Özel müzeler aç�lmal�, özel koleksiyonlar izlenmeye sunulmal�d�r. Boya üreten fir

* 19 May�s Kültür ve Sanat �enligi kapsam�nda “Görsel Sanatlar�n Sorunlar�” konulu Aç�koturum’da yap�lan konu�ma metni. 19 May�s 1990, Samsun.